Teatre Eliseu

Avis legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web

El nom del domini teatreeliseu.cat, està registrat a favor de GESTIÓ DE PÚBLICS INTEGRAL SL sota instrucció de l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, amb CIF P0818200H i domicili social a Plaça Major, 4 – 08510 Roda de Ter (Barcelona). Telèfon de contacte +34 93 850 00 75 i adreça de correu electrònic rodadeter@rodadeter.cat.

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina teatreeliseu.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També
queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o
prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades,
defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi
de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’AJUNTAMENT DE RODA DE TER al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, al Servei d’Atenció Ciutadana del mateix ajuntament.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

8. Les dades personals vinculades a les targetes de crèdit no s’emmagatzemen al web teatreeliseu.cat ja que la passarel·la de pagament és propietat de la plataforma Redsys.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.